Start Oferta i cele projektu
 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć w roku szkolnym 2011/2012 w semestrze zimowym i letnim (216 godz./grupę). Łącznie przeprowadzone zostaną zajęcia dla 10 grup w wymiarze 216 godz./grupę.

Wsparciem objętych zostanie 72 niepracujących osób uczących się (w tym 14 Kobiet), nabywających pierwsze kwalifikacje zawodowe, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, będących słuchaczami PPSNTdD w Łodzi na kierunkach technik: mechatronik, bezpieczeństwa i higieny pracy, logistyk, pojazdów samochodowych, informatyk, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Grupę 72 osób stanowić będą słuchacze roku szkolnego 2011-2012.

Celem głównym projektu będzie poprawa w okresie IX’11-VII’12 wyników szkolnych wśród niepracujących uczniów PPSNTdD w Łodzi zdobywających pierwsze kwalifikacje zawodowe, dzięki realizacji programu rozwojowego PPSNTdD w Łodzi, obejmującego realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Celem szczegółowym z kolei będzie poszerzenie wiedzy specjalistycznej przez uczniów, w obszarze tematyki kierunku nauczania, dzięki udziałowi w dedykowanych dodatkowych zajęciach realizowanych w homogenicznych grupach oraz nabycie praktycznych umiejętności w obszarze tematyki kierunku nauczania dzięki realizacji dodatkowych zajęć w formule praktycznych warsztatów.

Z harmonogramem szkoleń dla wszystkich kierunków mogą Państwo zapoznać się:CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA