Realizator projektu
 

Projekt ma za zadanie uświadomić nam, że funkcjonujący obecnie w Polsce system edukacji zawodowej cechuje wiele rozbieżności pomiędzy popytem na pracę a podażą zasobów pracy co staje się przyczyną bezrobocia strukturalnego. Zawodowa szkoła przyszłości nie może istnieć bez udziału pracodawców bo tylko oni wiedzą, które kompetencje zawodowe należy kształcić u młodych ludzi by stali się oni atrakcyjniejsi na rynku pracy. Według ekspertów najbardziej efektywnym systemem kształcenia jest dualny system kształcenia, którego cechą charakterystyczną jest połączenie teoretycznej nauki zawodu z systemem praktyk w przedsiębiorstwach.

W ramach niniejszego projektu chcemy również skupić się na zaletach jakie daje wdrożenie kształcenia modułowego, którego celem jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez wyodrębnienie jednostek modułowych – zadań zawodowych, co pozwoli na zbliżenie szkolnictwa zawodowego do potrzeb gospodarki.

Systemowe zmiany w szkolnictwie zawodowym MEN planuje wprowadzić w 2012 roku, ale już teraz w wielu szkołach i współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami proces kształcenia modułowego i dualnego jest wprowadzany.

Głównym celem projektu „Nowoczesna szkoła – profesjonalna kadra pedagogiczna” jest przygotowanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodów z województwa łódzkiego do powyżej opisanych, planowanych zmian w systemie edukacji.CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego