KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SPECJALISTA DS. KADR I BHP W PUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOLE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA DOROSŁYCH W ŁODZI 13.01.2009 22:25

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE -  SPECJALISTA DS. KADR I  BHP  W PUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOLE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -  specjalista ds. kadr oraz BHP i p-poż.


1.Warunki przystąpienia do konkursu

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

* ma obywatelstwo polskie,

* ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
   publicznych,

* posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na     określonym stanowisku

* nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,
   przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
   przestępstwo karne skarbowe,

ukończył szkołę średnią  oraz posiada co najmniej 7 - letnią praktykę 

   w jednostkach oświatowych.


2. Wymagania dodatkowe:

 

* znajomość programu Microsoft OFFICE oraz znajomość Internetu,

* biegła znajomość Systemu Informacji Oświatowej,
* znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

* doświadczenie zawodowe w placówkach oświatowych,

   znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, ustawy o

   systemie oświaty ,kodeksu pracy i ustawy o pracownikach 

   samorządowych

* posiadanie uprawnień wymaganych dla starszego inspektora bhp,

 określonych w Rozporządzeniu MPiPS  z 2 września 1997 r. w sprawie  

 służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

* posiadanie uprawnień wymaganych dla inspektora ochrony p-poż.

    określonych na podstawie przepisów ustawy z 24 sierpnia 1991 o 

   ochronie przeciwpożarowej;

* znajomość obsługi programów komputerowych, .

* dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:

 

* prowadzenie dokumentacji pracowniczej;

* prowadzenie  ewidencji czasu pracy,

    * wykonywanie zadań przewidzianych dla służby bhp i p-poż. zgodnie

 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

* archiwizacja dokumentacji pracowniczej ,
* sporządzanie sprawozdawczości (GUS, SIO itp.),

* udział w opracowywaniu prawa wewnątrzzakładowego,

* bieżąca analiza i aktualizacja przepisów prawa pracy,

* udział w czynnościach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny 

wypadków przy pracy,

* prowadzenie dokumentacji związanej z bhp i p-poż,

udział w szkoleniach i seminariach związanych z zajmowanym

  stanowiskiem,
* wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły

 

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:


* uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

* życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający

   w szczególności informację o stażu pracy,

* potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
   potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie
   dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz
   kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
* aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
   do wykonywania pracy na stanowisku - samodzielny referent ,

* oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
   związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
   w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),

* oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko
   mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
   instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
   wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
* oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
   danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
   (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia
   konkursu na stanowisko samodzielnego referenta .


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

         Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu
w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, ul. Narutowicza 58.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - „Specjalista ds. kadr oraz BHP        i   p-poż.". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Szkole.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 631 98 48

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi


mgr Sławomir Fater

Łódź, dnia 5 stycznia 2009r.

 

 

Komunikat wprowadzony przez:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional