KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INFORMATYK 30.11.-0001 00:00

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INFORMATYK

W PUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOLE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 11458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. z 2005 r. nr 50, poz. 398)

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk


1.Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Microsoft OFFICE oraz znajomość Internetu,
 • biegła znajomość Systemu Informacji Oświatowej,
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość programu zarządzanie oświatą VULCAN,
 • dyspozycyjność.


3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje między innymi:

 • obsługa informatyczna sekretariatu szkoły w tym:

-        prowadzenie ewidencji słuchaczy,

-        prowadzenie dziennika lekcyjnego w wersji elektronicznej,

-        prowadzenie strony internetowej szkoły,

 • sporządzanie sprawozdawczości (GUS, SIO itp.),
 • poligrafia dla potrzeb administracji i dydaktyki,
 • obsługa funduszu socjalnego.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
  * aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na stanowisku - informatyk ,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz.114 z późn. zm),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  * oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko samodzielnego referenta.


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia konkursu w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, ul. Narutowicza 122.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - „Informatyk\". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Szkole.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 631 98 48

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi


mgr Sławomir Fater

Łódź, dnia 18 września 2009 roku.

 

 

Komunikat wprowadzony przez:

Historia zmian:

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional