KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY 26.01.2008 08:01

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W PUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOLE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. nr 146, poz. 1222)

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy


1.Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

* ma obywatelstwo polskie,

* ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych,
* nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo karne skarbowe,

* spełnia poniższe warunki:

- ukończył szkołę średnią i kurs rachunkowości budżetowej oraz posiada co najmniej 12 letnią praktykę w księgowości


2. Wymagania dodatkowe:

* znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

* znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach
publicznych,
* znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

* znajomość przepisów podatkowych,

* znajomość przepisów płacowych,

* znajomość przepisów ZUS,

* znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

* znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-

księgowych, płacowych, "Płatnik".


3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

* prowadzenia rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji
środkami pieniężnymi,

* realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji
i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

* sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zakładu budżetowego,
* dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
* uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

* życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający

w szczególności informację o stażu pracy,

* potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie
dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
* aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku - główny księgowy,

* oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm),

* oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
* oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
* oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko głównego księgowego.


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu
w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie
Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, ul. Narutowicza 58.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze "główny księgowy". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Szkole.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora
Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi
. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(042) 631 98 48

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi


mgr Sławomir Fater

Łódź, dnia 26 stycznia 2008 roku.

Komunikat wprowadzony przez:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional