KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE: KSIĘGOWY 26.01.2008 08:04

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE: KSIĘGOWY W PUBLICZNEJ POLICEALNEJ SZKOLE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. nr 146, poz. 1222)

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi ogłasza ponowny na stanowisko urzędnicze: księgowy.


1.Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończył szkołę średnią i kurs rachunkowości budżetowej oraz posiada co najmniej 12-letnią praktykę w księgowości.


2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, "Płatnik".


3. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

 • naliczanie wynagrodzeń osobistych pracowników,
 • realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rozliczanie składek ZUS,
 • rozliczanie składek PFRON,
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej funduszu mieszkaniowego,
 • rozliczanie składek PZU od pracowników,
 • rozliczanie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
 • dokonywanie kontroli merytorycznej faktur,
 • dokonywanie wszelkich operacji bankowych w sposób elektroniczny.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku - księgowy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko księgowego.


5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, ul. Narutowicza 58.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: księgowy". Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Szkole.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi
.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 631 98 48

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi


mgr Sławomir Fater

Łódź, dnia 26 stycznia 2008 roku

Komunikat wprowadzony przez:

Historia zmian:

 • 26.01.2008 09:58 (przez: )
 • 26.01.2008 08:00 (przez: )
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional