Nauka przez życie

W dniu 27 stycznia br. nasza szkoła, jako jedna z czołowych placówek dydaktycznych promujących idee kształcenia ustawicznego, uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez TVP Łódź pt: „Nauka przez życie”. Było to podsumowanie  wieńczące  kampanię  informacyjną  na rzecz  rozpowszechniania kształcenia ustawicznego w Łodzi i regionie.

W całej kampanii szczególne miejsce zajmowali słuchacze Uniwersytetu III wieku, jako ci, którzy żywo reagują na zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz nieustatnnie chcą się dokształcać. W pierwszej części swoje wystąpienia na temat ciągłego doskonalenia oraz zmieniających się potrzeb szkolnictwa zawodowego, wygłosili zaproszeni przedstawiciele władz. Należy tu wymienić: prof.nadzw. dr hab. med. Macieja Banacha, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Witolda Stępnia - Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykla - Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Jana Kamińskiego - Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom, związanym z główną tematyką projektu  i obejmowała m.in. zagadnienia:
- Czynniki warunkujące proces uczenia się dorosłych- dr Beata Owczarska, Centrum Edukacji i Rozwoju w Łodzi, WSEZ i NS w Łodzi;
- Wieloaspektowość w doskonaleniu nauczycieli - Elżbieta Paciejewska-Stolarz, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;
- Zmiany w kształceniu zawodowym, zielonym światłem dla zdobywania kwalifikacji przez całe życie - Sylwia Laskowska, Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi;
- Formalne kształcenie ustawiczne w ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach - Kinga Kwiatkowska, PWSZ w Skierniewicach;
- Language Rich Europe – Bożena Ziemniewicz, British Centre.
Dużym uznaniem cieszyło się wystąpienie p. Sławomira Fatera, Dyrektora naszej placówki pt. „ Na drodze ciągłego rozwoju...”, mówiące nie tylko o konieczności ciągłego kształcenia jednostki, ale również nieustannego doskonalenia placówki dydaktycznej oraz całego systemu szkolnictwa zawodowego, podążającego za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Katarzyna Sendal

RM