Próbny egzamin praktyczny dla kwalifikacji B.8.

   

W dniu 1 marca 2014 r. dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.8. - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych, został przeprowadzony próbny egzamin zawodowy w etapie praktycznym.
Zadaniem było prawidłowe zmontowanie zestawu wodomierzowego z zachowaniem bezpiecznych warunków pracy oraz przestrzeganie procedur wykonania zadania praktycznego. Przed rozpoczęciem pracy słuchacze zostali zapoznani z ustalonymi warunkami oceniania.
W dniu następnym szczegółowo omówiono wykonane prace wskazując jednocześnie błędy popełnione podczas trwania egzaminu próbnego.
Nauczyciele przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie życzą dalszego rzetelnego pogłębiania wiadomości i umiejętności praktycznych podczas realizacji zajęć dydaktycznych.