Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

Mariola Mirecka
Kierownik Bursy SWŁ w Łodzi

Kontakt;
tel. 42 678 93 39; 788 -874 -233
wychowawcy@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

O BURSIE

Opłaty za zakwaterowanie

Rok szkolny 2023/24 - opłata za zamieszkanie w Bursie SWŁ  wynosi 183 zł/ na miesiąc.

 

 1.  Rodzice wychowanków niepełnoletnich oraz wychowankowie pełnoletni przebywający w Bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie  do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek konta bankowego Zespołu
  (18 1240 3073 1111 0010 8476 5292)
 2. Opóźnienia w opłacie, skutkują naliczeniem odsetek ustawowych.
  W wypadku dwumiesięcznego opóźnienia w opłatach, mieszkaniec może być skreślony
  z listy wychowanków Bursy.
 3. Opłata miesięczna za zakwaterowanie jest stała i niezależna od długości danego miesiąca, przypadających w nim dni pobytu w Bursie SWŁ, dni nauki szkolnej, przerw świątecznych.
 4. Na okres ferii zimowych i letnich w terminie obowiązującym na terenie województwa łódzkiego, wychowanek zobowiązany jest do opuszczenia. Za ten okres nie są pobierane opłaty za zakwaterowanie.
 5. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce, opłaty
  są należne w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. Odliczenie może nastąpić z powodu:
 • choroby, pobytu w szpitalu,
 • wyjazdu wychowanka na wycieczkę szkolną, obóz, jednak nie krótszy niż 4 dni,
 • udziału w praktykach zawodowych,
 • objęcia kwarantanną,
 • pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza wychowanek,
 • innego, uznanego przez dyrektora Zespołu.
 1. Warunkiem odliczenia i zwrotu środków finansowych (nadpłaty) jest złożenie do dyrektora Zespołu wniosku, przesłanego pocztą tradycyjną lub złożonego w sekretariacie Zespołu (B004), przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub wychowanka.
 2. Złożone wnioski rozpatrywane będą tylko z kompletną dokumentacją.
 3. Wnioski o zwrot kosztów, które wpłyną do sekretariatu Zespołu do 15 dnia następnego miesiąca i zostaną rozpatrzone pozytywnie, umożliwią zwrot środków finansowych do ostatniego dnia w tym miesiącu.
 4. Zwrot środków finansowych przekazywany jest na konto rachunku bankowego wskazanego przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletniego wychowanka.

 

Wniosek o zwrot kosztów

 

 

Bursa w obiektywie