Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego opłata w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 170,00 zł.

Opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto Zespołu do 15 dnia każdego miesiąca:

18 1240 3073 1111 0010 8476 5292

Za opóźnienie wpłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

OPŁATA ZA POBYT W BURSIE W CZERWCU

Opłata za pobyt w Bursie w czerwcu wynosi 136 zł.

Wnioski o zwrot kosztów za pobyt w Bursie w czerwcu należy składać do 24 czerwca 2022 r.

OPŁATY ZA POBYT W BURSIE

 1.  Rodzice wychowanków niepełnoletnich oraz wychowankowie pełnoletni przebywający w Bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie (170 zł) do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek konta bankowego Zespołu.
 2. Opóźnienia w opłacie, skutkują naliczeniem odsetek ustawowych.
  W wypadku dwumiesięcznego opóźnienia w opłatach, mieszkaniec może być skreślony
  z listy wychowanków Bursy.
 3. Opłata miesięczna za zakwaterowanie jest stała i niezależna od długości danego miesiąca, przypadających w nim dni pobytu w Bursie SWŁ, dni nauki szkolnej, przerw świątecznych.
 4. Na okres ferii zimowych i letnich w terminie obowiązującym na terenie województwa łódzkiego, wychowanek zobowiązany jest do opuszczenia. Za ten okres nie są pobierane opłaty za zakwaterowanie.
 5. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce, opłaty
  są należne w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. Odliczenie może nastąpić z powodu:
 • choroby, pobytu w szpitalu,
 • wyjazdu wychowanka na wycieczkę szkolną, obóz, jednak nie krótszy niż 4 dni,
 • udziału w praktykach zawodowych,
 • objęcia kwarantanną,
 • pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza wychowanek,
 • innego, uznanego przez dyrektora Zespołu.
 1. Warunkiem odliczenia i zwrotu środków finansowych (nadpłaty) jest złożenie do dyrektora Zespołu wniosku, przesłanego pocztą tradycyjną lub złożonego w sekretariacie Zespołu (B004), przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub wychowanka.
 2. Złożone wnioski rozpatrywane będą tylko z kompletną dokumentacją.
 3. Wnioski o zwrot kosztów, które wpłyną do sekretariatu Zespołu do 15 dnia następnego miesiąca i zostaną rozpatrzone pozytywnie, umożliwią zwrot środków finansowych do ostatniego dnia w tym miesiącu.
 4. Zwrot środków finansowych przekazywany jest na konto rachunku bankowego wskazanego przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletniego wychowanka.

 

Wniosek o zwrot kosztów

 

 

Bursa w obiektywie