Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Organizacja pracy Bursy w czerwcu 2020 - komunikat

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi informuje o możliwości zamieszkania w Bursie w trakcie trwania egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, zawodowych oraz konsultacji organizowanych przez szkołę.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, związanej z reżimem sanitarnym, w pierwszej kolejności do Bursy zostaną przyjęte osoby zdające egzaminy ósmoklasisty, maturalne lub zawodowe. W drugiej kolejności, u osób uczęszczających na konsultacje, brana będzie pod uwagę odległość miejsca zamieszkania od Bursy.

Do Bursy może wprowadzić się tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, co potwierdzi wypełniając stosowne oświadczenie. Nie może być również objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz nie może przebywać w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

W przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, kuchnia, pralnia) oraz w przypadku bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, pracownikiem Zespołu bądź innym mieszkańcem Bursy osoba ta zobowiązana jest do osłony nosa i ust (maseczka bądź przyłbica) oraz do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m od innych osób.

Osoba, która wprowadza się do Bursy wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała, szczególnie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zamieszkają w Bursie zobligowane zostaną do przestrzegania obowiązujących procedur związanych z pandemią, panujących na terenie placówki.

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji zwrotnej wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu w Bursie oraz terminu tego pobytu. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 27.05.2020 r. (środa). Brak odpowiedzi na maila oznacza rezygnację z zamieszkania w Bursie w czerwcu 2020 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości zamieszkania w Bursie, poinformujemy Państwa mailowo do dnia 29.05.2020 r. (piątek).

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 042 631 98 48 wew. 11.

* * *

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona została przede wszystkim dla młodzieży do 24 roku życia, kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

Po trzech latach funkcjonowania placówki, 3 października 2011 roku, mieszkańcy wprowadzili się do wyremontowanego obiektu. Wyrażali swój zachwyt nad ogromnymi zmianami, podziwiali kolorystykę, wystrój i udogodnienia w pokojach. Nowi mieszkańcy podkreślali wysoki standard placówki, a mieszkający w poprzednim roku jednogłośnie stwierdzili, że z poprzedniej bursy pozostał tylko adres.

Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery w bursie. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Rekrutacja dla osób kontynuujących pobyt w bursie w roku szkolnym 2020/2021

Osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 były naszymi mieszkańcami  i w nowym roku szkolnym 2020/21 zamierzają mieszkać w bursie z racji kontynuowania  nauki w szkole, prosimy o wypełnienie poniższych deklaracji:

Deklaracja dla osoby niepełnoletniej o kontynuowaniu pobytu w Bursie SWŁ w Łodzi   (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

Deklaracja dla osoby pełnoletniej o kontynuowaniu pobytu w Bursie SWŁ w Łodzi    

Deklaracje należy odesłać do dnia 16 czerwca 2020 r. na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl lub złożyć
w siedzibie placówki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Bursa SWŁ 2020/2021.

Nieodesłanie lub niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z zamieszkiwania
w placówce.

Rekrutacja dla osób planujących zamieszkanie w bursie w roku szkolnym 2020/2021

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

od 15.06.2020 r. do 31.07.2020 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunkówi kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4.08.2020 r.  - Weryfikacja wniosków o przyjęcie do bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5.08.2020 r., godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 5.08.2020 r. do 19.08.2020 r. , do godz. 15.00 -  Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do bursy o zaświadczenie o przyjęciu do szkoły

20.08.2020 r., do godz. 15.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

KRYTERIA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 • zamieszkiwanie w Bursie SWŁ rodzeństwa;
 • wysokość dochodu na członka rodziny kandydata.

KRYTERIA KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata;
 • zamieszkiwanie w Bursie SWŁ rodzeństwa kandydata;
 • wysokość dochodu na członka rodziny kandydata.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek kandydata pełnoletniego;

Wniosek kandydata niepełnoletniego

Załączniki, jeżeli dotyczą:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny oraz dochodzie na członka rodziny kandydata pełnoletniego;

Oświadczenie o wielodzietności rodziny oraz dochodzie na członka rodziny kandydata niepełnoletniego;

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U.z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Wnioski należy nadesłać do dnia  31 lipca 2020 r. do godz. 15.00 na adres Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź lub złożyć
w siedzibie placówki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Bursa SWŁ 2020/2021.  

Bursa w obiektywie