Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Etap I 11 - 17 czerwca 2021

I etap rekrutacji zakończono 17 czerwca o godz. 16.00.

Osoby, które nie złożyły wniosków, a będą chciały kontynuować pobyt, biorą udział w rekrutacji ogólnej, która rozpocznie się od 18 czerwca 2021 r. i wypełniają wniosek dla osób składających go po raz pierwszy.

Etap II 18 czerwca - 30 lipca 2021

od 18 czerwca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do Bursy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 4 sierpnia 2021 r. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do Bursy i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
5 sierpnia 2021 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 5 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do Bursy o zaświadczenie o przyjęciu do szkoły
20 sierpnia 2021 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Dodatkowe kryteria

Kandydat niepełnoletni

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 8. zamieszkiwanie w Bursie SWŁ  rodzeństwa;
 9. wysokość dochodu na członka rodziny kandydata

Kandydat pełnoletni

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata;
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 5. samotne wychowywanie dziecka kandydata;
 6. zamieszkiwanie w Bursie SWŁ  rodzeństwa;
 7. wysokość dochodu na członka rodziny kandydata

Wymagane dokumenty (jeżeli dotyczą) 

 1. Wniosek kandydata niepełnoletniego / kandydata pełnoletniego;
 2. Oświdczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 3. Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny kandydata;
 4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573);
 5. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka współnie z jego rodzicem;
 6. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.)

Forma złożenia dokumentów

Oświadczenia 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".  Klauzula ta zastępuje poczucie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dokumenty 

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego.

Wniosek wraz z dokumentami  można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.

Wniosek, kandydat niepełnoletni

Oświadczenie, kandydat niepełnoletni

Wniosek, kandydat pełnoletni

Oświadczenie, kandydat pełnoletni

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego opłata w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 190,00 zł. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w Uchwale. Za opóźnienie wpłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto Zespołu do 15 dnia każdego miesiąca:

18 1240 3073 1111 0010 8476 5292

Opłata za Bursę za miesiąc czerwiec 2021 wynosi 158,33 zł. Opłatę należy wnieść do 15 czerwca 2021 r. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 25 czerwca 2021 r.  Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi  powód odliczenia  można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.

Przypominamy, że odliczenie może nastąpić z powodu:
- choroby, pobytu w szpitalu itp.
- wyjazdu mieszkańca na wycieczkę szkolną, obóz lub inne zajęcia szkolne,
- udziału w praktykach zawodowych,
- objęcia kwarantanną,
- pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza mieszkaniec,
- ważnych okoliczności rodzinnych,
- innego, uznanego przez dyrektora.

Opłata za Bursę od 17 maja 2021 r.

W związku z rozporządzeniem MEiN wprowadzającym w szkołach z dniem 17 maja 2021 r. nauczanie hybrydowe a od dnia 31 maja 2021 r. stacjonarne, zmienia się możliwość odliczania zwrotów opłat za bursę.
Od dnia 17 maja 2021 r. zwrot opłat za bursę naliczany będzie za długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność, nie będą brane pod uwagę krótkotrwałe wyjazdy oraz wyjazdy weekendowe (bursa nie świadczy usług hotelowych).
Przypominamy, że odliczenie może nastąpić z powodu:
- choroby, pobytu w szpitalu itp.
- wyjazdu mieszkańca na wycieczkę szkolną, obóz lub inne zajęcia szkolne,
- udziału w praktykach zawodowych,
- objęcia kwarantanną,
- pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza mieszkaniec,
- ważnych okoliczności rodzinnych,
- innego, uznanego przez dyrektora.
Warunkiem odliczenia/zwrotu nadpłaty jest złożenie do dyrektora Zespołu wniosku, przez rodzica niepełnoletniego mieszkańca lub mieszkańca pełnoletniego, wraz z dostarczonymi oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi ww. powody odliczenia, przesłanymi tradycyjną pocztą lub dostarczonymi osobiście.

Rozliczenie opłat za Bursę

 1. Mieszkańcy Bursy, którzy w październiku 2020 r. po wprowadzeniu kształcenia zdalnego przebywali w domach, proszeni są o złożenie do 15 listopada 2020 r. wniosków o zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 2. Mieszkańcy Bursy, którzy z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w dniach 1 – 29 listopada 2020 r. nie będą przebywali w Bursie, wnoszą za listopad 2020 r. opłatę w wysokości 6,33 zł do 15 listopada 2020 r.
 3. Mieszkańcy, którzy w listopadzie 2020 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 grudnia 2020 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 4. Mieszkańcy Bursy, którzy z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w grudniu 2020 r. nie będą przebywali w Bursie, nie wnoszą za ten miesiąc opłat.
 5. Mieszkańcy, którzy w grudniu 2020 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 23 grudnia 2020 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 6. Opłata za pobyt w Bursie w styczniu 2021 r. wynosi 85,81 zł. Mieszkańcy Bursy, którzy nauczanie zdalne będą realizowali w domach nie wnoszą opłaty. Realizację kształcenia zdalnego w miejscu zamieszkania należy potwierdzić mailowo na adres sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl do dnia 20 stycznia 2021 r.
 7. Mieszkańcy, którzy w lutym 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 marca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
  Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w styczniu 2021 nastąpi po złożeniu wniosku do 15 lutego 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 8. Mieszkańcy, którzy w marcu 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 kwietnia 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
  Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w lutym 2021 nastąpi po złożeniu wniosku do 15 marca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 9. Mieszkańcy, którzy w kwietniu 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 maja 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
 10. Mieszkańcy, którzy w maju 2021 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 czerwca 2021 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.

 

 

Wnioski

Wniosek o zwrot kosztów w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wniosek o zwolnienie w całości lub części z obowiązkowych opłat za pobyt w Bursie

Bursa w obiektywie