Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona została przede wszystkim dla młodzieży do 24 roku życia, kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

Po trzech latach funkcjonowania placówki, 3 października 2011 roku, mieszkańcy wprowadzili się do wyremontowanego obiektu. Wyrażali swój zachwyt nad ogromnymi zmianami, podziwiali kolorystykę, wystrój i udogodnienia w pokojach. Nowi mieszkańcy podkreślali wysoki standard placówki, a mieszkający w poprzednim roku jednogłośnie stwierdzili, że z poprzedniej bursy pozostał tylko adres.

Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Duże znaczenie przywiązujemy do serdecznych relacji międzyludzkich oraz przyjaznej atmosfery w bursie. Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu.

* * *

Do Bursy może wprowadzić się tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, co potwierdzi wypełniając stosowne oświadczenie. Nie może być również objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz nie może przebywać w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Osoba, która wprowadza się do Bursy wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała, szczególnie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Ogranicza się wstęp do placówki osobom postronnym. Na teren Bursy może wejść rodzic lub opiekun, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora placówki lub wychowawcy, z zachowaniem środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W przestrzeniach wspólnych budynku (korytarze, kuchnia, pralnia, pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólne użytkowanych oraz do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m od innych osób.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które zamieszkają w Bursie zobligowane zostaną do przestrzegania obowiązujących procedur związanych z pandemią, panujących na terenie placówki.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90 – 145 Łódź

tel./fax. 42 678 93 39
bursa@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego opłata w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 190,00 zł. Prosimy o wpłacanie kwot wskazanych w Uchwale. Za opóźnienie wpłaty zostaną naliczone ustawowe odsetki.

Opłaty za pobyt w Bursie należy wpłacać na konto Zespołu do 15 dnia każdego miesiąca:

18 1240 3073 1111 0010 8476 5292

 

Rozliczenie opłat za Bursę

  1. Mieszkańcy Bursy, którzy w październiku 2020 r. po wprowadzeniu kształcenia zdalnego przebywali w domach, proszeni są o złożenie do 15 listopada 2020 r. wniosków o zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu. Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.
  2. Mieszkańcy Bursy, którzy z powodu ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych w dniach 1 – 29 listopada 2020 r. nie będą przebywali w Bursie, wnoszą za listopad 2020 r. opłatę w wysokości 6,33 zł do 15 listopada 2020 r.
  3. Mieszkańcy, którzy w listopadzie 2020 r. planują nawet kilkudniowy pobyt w Bursie, wnoszą za ten miesiąc pełną odpłatność. Zwrot kosztów za czas nieprzebywania w Bursie w ww. miesiącu nastąpi po złożeniu wniosku, do 15 grudnia 2020 r.  Wniosek można dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą.

Wnioski

Wniosek o zwrot kosztów w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Wniosek o zwolnienie w całości lub części z obowiązkowych opłat za pobyt w Bursie

Bursa w obiektywie