technik geolog

Jest to specjalista badający budowę i dzieje Ziemi oraz procesy geologiczne. Celem kształcenia w zawodzie jest nabycie umiejętności przydatnych w pracy takich jak: identyfikacja minerałów, skał i skamieniałości, interpretacja zjawisk geologicznych, poznanie geologicznej budowy i historii Ziemi, sporządzania map i projektów geologicznych. W tym zawodzie liczy się przede wszystkim pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek, logiczne, dedukcyjne myślenie i kondycja fizyczna.

Specjalista o takim zawodzie dokonuje obserwacji terenu, przygotowuje szczegółowe notatki przy wierceniu, pobiera próbki i odsyła je do laboratorium, rysuje profil otworu wiertniczego,przekroje i mapy geologiczne danego terenu.

Zadania zawodowe technika geologa:

  • opracowywanie dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień,
  • wykonywanie polowych opisów i diagnostyki minerałów i skał, pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
  • obserwowanie i mierzenie zwierciadła wody w otworach badawczych i eksploatacyjnych, nadzorowanie próbnych pompowań studni
  • pobieranie z wykonanych otworów próbek wody i gruntu do badań
  • przygotowywanie próbek geologicznych do specjalistycznych badań laboratoryjnych
  • utrwalenie opisów faktów terenowych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej
  • wykonywanie oraz nazdorowanie podstawowych pomiarów geodezyjnych, określających lokalizację punktów dokumentacyjnych, w tym również korzystanie z systemu i aparatury GPS
  • opracowywanie i komputerowe przetwarzanie danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych,
  • przygotowywanie i zestawianie elementów tekstowych, graficznych i obliczeniowych projektów badań i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich.

Ckziu Technik geolog

Technik geolog może być zatrudniony w instytucjach badawczych, firmach świadczących usługi geologiczne, które dokonują pomiarów, badań geologicznych, poszukują złóż. Może także okresowo pracować pod ziemią, badając złoża. Po nabyciu doświadczenia geolog może założyć własną firmę. Jeżeli zna język obcy, ma szanse na międzynarodowe kontrakty.