technik eksploatacji portów i terminali

Transport jest jedną z najprężniej rozwijających się usług europejskiej gospodarki. Współczesnym wyzwaniem dla firm transportowych i spedycyjnych jest czas i jakość - szybkie przyjmowanie zleceń i ich realizacja. Słuchacz poznaje nowoczesne systemy telekomunikacji stosowane w zarządzaniu działalnością transportową, terminologię dotyczącą eksploatacji portów i terminali, funkcje i rodzaje portów, drogi i ciągi transportowe, zasady obsługi środków transportu, zagadnienia obsługi pasażerów, bezpieczną eksploatację lotnisk i portów, systemy i urządzenia do kontroli, organizację transportu kolejowego, zasady ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz zasady bezpiecznego załadunku. Osoba posiadająca tytuł technika prowadzi dokumentację spedycyjną oraz odpowiedzialna jest za procedury celne, infrastrukturę (wyposażenie przejść granicznych, środki łączności).

Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali:

 • magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt w portach i terminalach;
 • obsługa środków transportu, ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach;
 • sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • rozpatrywanie reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach;
 • obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsług i pasażerów;
 • organizowanie i prowadzenie eksploatacji, konserwacji, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego.

Technik eksploatacji portów i terminali znajdzie zatrudnienie w:

 • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
 • działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych,
 • agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
 • portach morskich i rzecznych.

Ckziu Technik Eksploatacji Portow I Terminali