technik budowy dróg

Polska z roku na rok buduje coraz więcej dróg i ulic, które standardem dorównują drogom w Europie. Jest to możliwe dzięki nowym technologiom i środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, polskim funduszom i różnym pożyczkom bankowym, które zaciągają Zarządcy Dróg Publicznych. Prawdą jest, że zaniedbania w drogownictwie są znaczne, dlatego też istnieje tak duże zapotrzebowanie na rynku pracy na technika budowy dróg a więc i duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie.

Kandydat na technika budowy dróg powinien interesować się komunikacją, być pełen pomysłów, zwłaszcza na rozwiązywanie zadań wymagających zaangażowania i dokładności.

Zadania zawodowe technika budowy dróg obejmują:

 • organizowanie i nadzorowanie procesów budowlanych,
 • kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawanie ich stanu technicznego,
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonywanych robót,
 • projektowanie nieskomplikowanych obiektów drogowych i mostowych i sporządzanie ich dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej,
 • projektowanie podstawowych procesów budowy i naprawy obiektów budownictwa drogowego oraz sporządzanie ich dokumentacji technologicznej,
 • sporządzanie kosztorysów i dokumentacji technicznej wykonywanych prac,
 • prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej i sprawozdawczej dróg i obiektów mostowych,
 • opracowywanie projektów planów finansowych budowy,
 • realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych oraz bieżącej konserwacji dróg i obiektów mostowych,
 • organizowanie zaopatrzenia w materiały stosowane w robotach drogowych i mostowych.

Technik budowy dróg może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową oraz utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,
 • biurach projektowych dróg i obiektów mostowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,
 • kopalniach kruszyw budowlanych i drogowych,
 • służbach Obrony Cywilnej Kraju.

Ckziu Technik drogownictwa