technik inżynierii sanitarnej

Kurs zawodowy technik inżynierii sanitarnej

Kurs kwalifikacyjny technik inżynierii sanitarnej

Technik inżynierii sanitarnej to zawód dający możliwość nabycia wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych oraz poznania tajników wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sieci komunalnych.

Zawód Technik inżynierii sanitarnej składa się z dwóch kwalifikacji:

  • BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

  • BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa związane z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych, a także inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Zadania zawodowe obejmują:

  • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
  • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych,
  • organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

Aby uzyskać tytuł technika inżynierii sanitarnej należy:

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390