technik elektryk

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
EE.05. Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik elektryk to specjalista zatrudniony przy wytwarzaniu i przesyłaniu energii elektrycznej oraz wykonywaniu i eksploatacji instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną. Technik elektryk odpowiada również za instalację i uruchamianie maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także regulowanie parametrów związanych z ich pracą. Do jego obowiązków należy również wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji, napraw instalacji, maszyn oraz urządzeń elektrycznych oraz układów automatyki.

Technik elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających
i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zajęcia odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.
Nie wymagamy ukończenia szkoły średniej.

Cele kształcenia w zawodzie:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • eksploatowania instalacji elektrycznych,
  • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Aby uzyskać tytuł technika elektryka należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe: EE.05. Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz zdać egzaminy zawodowe po każdej kwalifikacji.
Więcej informacji o kursie EE.05. tutaj,
a o kursie EE.26 tutaj.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
  • 1 zdjęcie legitymacyjne;
  • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły średniej;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne(egzaminy odbywają się po zakończonych kursach).