technik żywienia i usług gastronomicznych

Kurs zawodowy technik żywienia i usług gastronomicznych

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Plan kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kurs kwalifikacyjny technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota, niedziela), średnio co dwa tygodnie.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,wydawania dań;

2. w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

 • oceniania jakości żywności,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • ekspedycji potraw i napojów.

Aby uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych należy:

 • posiadać minimum wykształcenie średnie;
 • ukończyć jeden z dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań;
 • ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • zdać egzamin zawodowy po każdej ukończonej kwalifikacji.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
tel. 784 207 390