Realizowane projekty


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

Tytuł projektu: Kuźnia Nowoczesnych Kadr

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, projekt nr RPLD.11.03.01-10-0069/16-00.

Celem projektu jest powstanie do VI.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z pracodawcami.

Planowane efekty

– zmodyfikowanie oferty kształcenia w ramach 5 kierunków kształcenia – uruchomienie fakultatywnych modułów: spawanie metodami MAG i TIG, programowanie CNC i PLC oraz uprawnienia SEP.

– rozwinięcie wśród 12 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji w/w modułów

– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 120 słuchaczy w zakresie w/w modułów

– rozwinięcie zakresu i jakości oferty centrum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji dodatkowych modułów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakłada się rozwinięcie w tym zakresie kwalifikacji nauczycieli. Po ukończeniu podstawowego szkolenia będą nabierali doświadczenia, zarówno w formie staży u pracodawców jak i udziału w zajęciach dla słuchaczy, najpierw jako współprowadzący a następnie, stopniowo jako samodzielnie prowadzący. Powstaną również pakiety edukacyjne na potrzeby tych zajęć.

W projekcie  działa SPinKA, zajmująca się dostarczaniem treści on-line w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz raportów i analiz dotyczących regionalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców.

Całkowita wartość projektu: 1 489 031,42 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1 340 128,28 zł

Dokumenty/informacje

Uwaga! Zmiana terminu zajęć.
Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zmienił się termin szkolenia projektowego “Programowanie PLC” z dn. 12 i 13 maja 2018 r. na 19 i 20 maja 2018 r.