Realizowane projekty

            

Tytuł projektu: Nowy wymiar

 

Projekt „Nowy wymiar” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPLD.11.03.01-10-0005/22

Okres realizacji: 01.10.2022-30.06.2023

Wartość projektu: 954 581,40 zł

Kwota dofinansowania: 859 123,26 zł

Realizator projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Cel projektu: rozwój ukierunkowanego branżowo Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 60 osób dorosłych w terminie od 01.10.2022 roku do 30.06.2023 roku w wyniku:

 • adaptacji 4 pracowni oraz doposażenia 6 pracowni dla kursów umiejętności zawodowych,
 • nabycie kompetencji cyfrowych przez 8 nauczycieli / nauczycielek dzięki przeszkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu i materiałów dydaktycznych oraz 40 słuchaczy/słuchaczek kursów umiejętności zawodowych,
 • wsparcie 60 osób dorosłych w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji
  i kwalifikacji zawodowych w ramach 5 kursów umiejętności zawodowych i 1 kursu podwyższającego kwalifikacje zawodowe,
 • objęciu 20 osób dorosłych doradztwem zawodowym,
 • nabycie kompetencji przez 17 nauczycieli/nauczycielek dzięki szkoleniom doskonalącym.

Działania projektowe obejmują:

 • Doposażenie 2 pracowni dla kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz realizacja kursu umiejętności zawodowych: Podstawy fotografii AUD.02.2
 • Doposażenie 1 pracowni dla kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową oraz realizacja 2 kursów umiejętności zawodowych: Planowanie kampanii reklamowej PGF.08.3 i Języka obcego zawodowego PGF.08.6
 • Doposażenie 1 pracowni dla kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz realizacja kursu umiejętności zawodowych: Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń EKA.05.3
 • Doposażenie 1 pracowni informatycznej oraz realizacja kursu umiejętności zawodowych: Budowa i konfiguracja sieci komputerowych
 • Doposażenie 1 pracowni dla kwalifikacji MEC.05 Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz realizacja kursu umiejętności zawodowych: Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie MEC.05.5
 • Realizacja kursu kwalifikacyjnego: Uprawnienia elektryczne G1 do 1KV
 • Stworzenie Punktu Informacji i Kariery oraz realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników i uczestniczek
 • Szkolenia doskonalące dla nauczycieli / nauczycielek

Grupa docelowa:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi,
 2. Osoby dorosłe w wieku 18-65 lat zainteresowani podnoszeniem kompetencji lub zdobywaniem kwalifikacji zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują
  w województwie łódzkim, legitymujące się minimum wykształceniem podstawowym.
 3. nauczyciele/nauczycielki i instruktorzy / instruktorki praktycznej nauki zawodu zatrudnieni w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi.

Formy wsparcia dla uczestników / uczestniczek:

 • Kurs Umiejętności Zawodowych AUD.02.2 Podstawy fotografii, w wymiarze 100 godzin dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Kurs Umiejętności Zawodowych PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej,
  w wymiarze 150 godzin oraz Kurs Umiejętności Zawodowych PGF.08.6.Język obcy zawodowy w wymiarze 30 godzin dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Kurs Umiejętności Zawodowych EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, wymiar 240 godzin dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Kurs Umiejętności Zawodowych Budowa i konfiguracja sieci komputerowych, wymiar 150 godzin dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Kurs Umiejętności Zawodowych MEC.05.5. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, wymiar 240 godzin, dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Kurs Uprawnienia elektryczne G1-kurs SEP 1KV w wymiarze 32 godzin wraz
  z egzaminem, dla 10 słuchaczy / słuchaczek,
 • Doradztwo zawodowe dla 20 słuchaczy / słuchaczek, w tym indywidualne dla 20 osób i grupowe dla 10 osób.

Formy wsparcia dla nauczycieli / nauczycielek i instruktorów / instruktorek praktycznej nauki zawodu:

Szkolenia doskonalące w poniższych tematach:

 • Zarządzanie stresem i emocjami – dla 6 uczestników/uczestniczek
 • Współpraca i komunikacja w zespole – dla 6 uczestników/uczestniczek
 • Wywieranie wpływu i zarządzanie konfliktem – dla 6 uczestników/uczestniczek
 • Efektywne zarządzanie czasem – dla 6 uczestników/uczestniczek
 • Sposoby motywowania uczącego się do efektywnej pracy- dla
  6 uczestników/uczestniczek

 

PROJEKT „NOWY WYMIAR” W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Co to są kursy umiejętności zawodowych?

DEFINICJA FORMALNA: Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) – zgodnie z art. 4 pkt. 35a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) kurs, którego program nauczania uwzględnia: a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie jednej z jednostek efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych określone załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991).

DEFINICJA UPROSZCZONA: Kurs umiejętności zawodowych jest krótką formą kształcenia zawodowego z zakresu wybranych zagadnień w danym zawodzie. Tłumacząc jeszcze prościej: to wybrany przedmiot, przewidziany w programie nauczania danego zawodu.

Jakie korzyści daje udział w kursie umiejętności zawodowych?

Kurs umiejętności zawodowych to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe np. w trakcie pracy zawodowej.

Osoba, która ukończyła Kurs Umiejętności Zawodowych i podejmie później kształcenie na tzw. Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, może być zwolniona z zajęć, które były już prowadzone w ramach ukończonego kursu umiejętności zawodowych (KUZ).

Zwolnienie następuje po złożeniu wniosku i przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Takie rozwiązanie umożliwia zdobywanie kwalifikacji poprzez uczenie się na krótszych kursach umiejętności zawodowych i zaliczenia efektów takiego kształcenia przy podejmowaniu dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 

Jakie kursy umiejętności zawodowych są przewidziane w projekcie?

W projekcie przewidzianych jest 5 kursów umiejętności zawodowych.

 1. Kurs umiejętności zawodowych AUD.02.2 Podstawy fotografii (100 godzin) – program tego kursu uwzględnia podstawę programową w kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, wyodrębnioną w zawodzie technik fotografii
  i multimediów,
 2. Kurs umiejętności zawodowych PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej (150 godzin) oraz PGF.08.6.Język obcy zawodowy (30 godzin) – program tego kursu uwzględnia podstawę programową w kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową, wyodrębnioną w zawodzie technik reklamy,
 3. Kurs umiejętności zawodowych EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń (wymiar 240 godzin) – program tego kursu uwzględnia podstawę programową w kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, wyodrębnioną w zawodzie technik ekonomista,
 4. Kurs umiejętności zawodowych Budowa i konfiguracja sieci komputerowych (150 godzin) – program tego kursu obejmuje dodatkowe umiejętności zawodowe dla Branży teleinformatycznej,
 5. Kurs Umiejętności Zawodowych MEC.05.5. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie (240 godzin) – program tego kursu uwzględnia podstawę programową w kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, wyodrębnioną w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Opis kursu umiejętności zawodowych AUD.02.2 Podstawy fotografii (100 godzin)

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik / uczestniczka zdobędzie wiedzę i umiejętności
w następującym zakresie: rejestracji obrazu, cyfrowej obróbki obrazu, publikacji obrazu, sprzętu i urządzeń stosowanych podczas rejestracji obrazu, materiałów eksploatacyjnych
do drukarek komputerowych.

Opis kursu umiejętności zawodowych PGF.08.3. Planowanie kampanii reklamowej (150 godzin) oraz PGF.08.6.Język obcy zawodowy (30 godzin)

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik / uczestniczka zdobędzie wiedzę i umiejętności w następującym zakresie: psychologii reklamy, przestrzega norm etycznych, przepisów prawa w zakresie reklamy, tworzenia strategii reklamy.

Tworzenia dokument związany z wykonywanym zawodem

Opis kursu umiejętności zawodowych EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych
i rozliczanie wynagrodzeń (wymiar 240 godzin)

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik / uczestniczka zdobędzie wiedzę i umiejętności
w następującym zakresie: zasad przeprowadzania rekrutacji, dokumentacji pracowniczej, rozliczania świadczeń związanych z pracą, przeprowadzania analizy kadrowo i płacowej.

Opis kursu umiejętności zawodowych Budowa i konfiguracja sieci komputerowych (150 godzin)

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik / uczestniczka zdobędzie wiedzę i umiejętności w następującym zakresie: montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;  zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;  konfigurowania urządzeń Internetu rzeczy.

Opis kursu umiejętności zawodowych MEC.05.5 Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie (wymiar 240 godzin)

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik / uczestniczka zdobędzie wiedzę i umiejętności
w następującym zakresie: uruchamiania obrabiarki skrawającej sterowanej numerycznie, mocowania przedmiotów do obróbki skrawaniem, wykonywania operacji obróbki skrawaniem na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie.

Na czym polega kurs Uprawnienia elektryczne G1?

Szkolenia elektryczne G1 dedykowane są dla osób zajmujących się Eksploatacją lub Dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Wymagania stawiane kandydatom:

Pełnoletniość (ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do egzaminów), Udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

Dokumentami potwierdzającymi są:

 1. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych
  z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci,
 2. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 3. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 4. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 5. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane
  z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Po zdanym pozytywnie egzaminie przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacji, którego ważność według Ustawy Prawo Energetyczne trwa 5 lat.

Czy w ramach kursu umiejętności zawodowych trzeba odbywać praktyki zawodowe?

Nie. Praktyki zawodowe nie są przewidziane w realizowanych kursach umiejętności zawodowych.

Kto może wziąć udział kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach projektu „Nowy wymiar”?

Kursy umiejętności zawodowych realizowane w projekcie przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 65 lat. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń związanych z wykształceniem (mogą w nich brać udział osoby z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym, policealnym, wyższym). Wymagane jest, aby uczestnik/uczestniczka uczył/uczyła się, pracował/pracowała lub zamieszkiwał/zamieszkiwała w województwie łódzkim

Osoba zainteresowana nie może mieć przeciwskazań lekarskich do kształcenia w danym zawodzie (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza orzecznika).

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej, itd.
 • dowód osobisty (tylko do wglądu),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na badania wydaje szkoła),
 • deklarację udziału w projekcie „Nowy wymiar” (treść TUTAJ),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (treść TUTAJ).

W późniejszym terminie każdy uczestnik / uczestniczka będzie zobowiązany do podpisana umowy uczestnictwa w projekcie „Nowy wymiar” (treść TUTAJ).

Czy można zapisać się na dowolny kurs?

Tak, przyjmujemy zapisy na wszystkie oferowane kursy przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Obowiązują jednak limity miejsc na poszczególne kursy. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się do projektu.

Czy można się zapisać na więcej niż 1 kurs?

Ze względu na długość poszczególnych kursów nie przewiduje się możliwości udziału jednej osoby w więcej niż jednym kursie.

W jakie dni i jak często odbywają się zajęcia?

Wszystkie kursy organizowane będą w tzw. formie zaocznej, czyli w soboty i niedziele (od 8.00). Zajęcia będą się odbywać w weekendy.

Czy muszę podchodzić do egzaminu zawodowego przed OKE?

Nie. Kurs umiejętności zawodowych nie wymaga przystąpienia do egzaminu zawodowego. Każdy z kursów przewiduje jednak formę zaliczenia np. test wiedzy, egzamin praktyczny, egzamin ustny.

Kto prowadzi zajęcia na kursach umiejętności zawodowych?

Zajęcia prowadzą osoby będące nauczycielami adekwatnych przedmiotów lub instruktorami praktycznej nauki zawodu. Osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie w obszarze zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz adekwatne doświadczenie zawodowe. Część
z prowadzących to praktycy pracujący w różnych organizacjach i firmach.

Jaki jest koszt uczestnictwa w kursie umiejętności zawodowych?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi prowadzone są BEZPŁATNIE.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Kursy umiejętności zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi odbywają się w Łodzi, ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź.

Co otrzymam po ukończeniu kursu?

Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632).

Dlaczego warto wziąć udział w kursie umiejętności zawodowych?

 • w kursie może wziąć osoba w wieku 18-65 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,
 • dzięki weekendowej organizacji zajęć, czyli w soboty i niedziele (od 8.00) uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,
 • można w krótkim czasie zdobyć nową wiedzę i umiejętności,
 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,
 • kształcenie jest BEZPŁATNE.

Jakie przepisy regulują organizację kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kursie umiejętności zawodowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Informacje o projekcie także na naszym profilu FB (LINK)

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Narutowicza 122

90-145 Łódź

tel. 42 631 98 48, kom. 784 207 390

mail: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram zajęć:

AUD.02.2.KUZ – Podstawy fotografii
EKA.05.3.KUZ – Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
MEC.05.5. KUZ – Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie

PGF.08.3.KUZ Planowanie kampanii reklamowej

Budowa i konfiguracja sieci komputerowych

KURS SEP

Kalendarz szkoleń dla nauczycieli

Tytuł projektu: Akademia kulinarna

 

Okres realizacji: od 2021-04-01 do 2023-03-31
Całkowita wartość projektu: 638 952,84 zł
Kwota dofinansowania: 575 057,55 zł

Cel szczegółowy RPO WŁ:  “Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”

Celem projektu „Akademia kulinarna” jest rozwój, do III 2023r, oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, poprzez doposażenie 1 pracowni dydaktycznej oraz ofertę edukacyjną skierowaną do 20 nauczycieli oraz 20 słuchaczy Centrum.
W ramach projektu wsparciem objęte będą:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
– 20 nauczycieli Centrum, objętych wsparciem w formie kursów
– 20 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
W projekcie zaadaptowana i wyposażona zostanie pracownia dydaktyczna, w celu realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.
Wśród rezultatów projektu wymienić można:
– rozwinięcie wśród 18 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji kształcenia
w zawodzie Kucharz
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 18 słuchaczy w zakresie KKZ HGT.02 – Przygotowanie
i wydawanie dań.

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa nauczyciela

Umowa uczestnictwa słuchacza

Formularz rekrutacyjny nauczyciela

Formularz rekrutacyjny słuchacza

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Akademia kulinarna

Harmonogram zajęć i szkoleń  dla słuchaczy, kkz w ramach kwalifikacji HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań

Tytuł projektu: Akademia programowania i multimediów

 

 

Okres realizacji projektu: od 2021-04-01 do 2023-03-31
Całkowita wartość projektu: 999 379,29 zł
Kwota dofinansowania: 899 441,36 zł

Celem projektu „Akademia programowania i multimediów” jest rozwój, do III 2023r, oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.
W ramach projektu wsparciem objęte będą:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
– 20 nauczycieli Centrum, objętych wsparciem w formie kursów
– 40 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.
Wśród rezultatów projektu wymienić można:
– rozwinięcie wśród min. 18 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji kształcenia
w zawodach technik programista oraz technik fotografii i multimediów
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji min. 18 słuchaczy w zakresie KKZ INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, w tym z uwzględnieniem realizacji zajęć praktycznych
we współpracy z pracodawcami
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji min. 18 słuchaczy w zakresie KKZ AUD.05 – Realizacja projektów graficznych i multimedialnych i, w tym z uwzględnieniem realizacji zajęć praktycznych
we współpracy z pracodawcami.

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa nauczyciela

Umowa uczestnictwa słuchacza

Formularz rekrutacyjny nauczyciela

Formularz rekrutacyjny słuchacza

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: Akademia Programowania i Multimediów realizowanych przez: Audiotech s.c

Harmonogram zajęć dla słuchaczy, kkz w ramach kwalifikacji  INF.04.

Harmonogram zajęć dla słuchaczy, kkz w ramach kwaligikacji AUD.05.

Projekty zakończone


Projekt Kuźnia Nowoczesnych Kad
Projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektów:

1. Tytuł projektu: Kuźnia Nowoczesnych Kadr

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, projekt nr RPLD.11.03.01-10-0069/16-00.

Celem projektu jest powstanie do VI.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z pracodawcami.

Planowane efekty

– zmodyfikowanie oferty kształcenia w ramach 5 kierunków kształcenia – uruchomienie fakultatywnych modułów: spawanie metodami MAG i TIG, programowanie CNC i PLC oraz uprawnienia SEP.

– rozwinięcie wśród 12 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji w/w modułów

– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 120 słuchaczy w zakresie w/w modułów

– rozwinięcie zakresu i jakości oferty centrum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji dodatkowych modułów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakłada się rozwinięcie w tym zakresie kwalifikacji nauczycieli. Po ukończeniu podstawowego szkolenia będą nabierali doświadczenia, zarówno w formie staży u pracodawców jak i udziału w zajęciach dla słuchaczy, najpierw jako współprowadzący a następnie, stopniowo jako samodzielnie prowadzący. Powstaną również pakiety edukacyjne na potrzeby tych zajęć.

W projekcie  działa SPinKA, zajmująca się dostarczaniem treści on-line w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz raportów i analiz dotyczących regionalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców.

Całkowita wartość projektu: 1 489 031,42 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1 340 128,28 zł

Dokumenty/informacje

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych
Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych (19.07.2018)

Załączniki nr 1 i nr 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideoinstrukcji.
Aktualizacja, rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edykacyjnych – wideoinstrukcji (10.07.2018)

Załączniki nr 1 nr 2

Rozeznanie rynku nr 2/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych.

Podpisano umowę z Wojewódzkim Uniwersytetem Robotniczym, z siedzibą w Łodzi 90-456, ul. Piotrkowska 243 lok. U 3.

Rozeznanie rynku nr 3/2018 na realizację usługi składu i wydruku pakietów edukacyjnych

Rozeznanie rynku nr 3/2018 na realizację usługi składu i wydruku pakietów edykacyjnych.

Załączniki nr 1 i 2

Rozeznanie rynku nr 3/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi składu i wydruku pakietów edukacyjnych

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych:
NajDruk Tomasz Bogatko 32-205 Rzeszów ul. Torowa 9H

Unieważnienie rozeznania rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – video instrukcji

Niniejszym pragniemy poinformować, iż procedura rozeznania rynku nr 1/2018 z dnia 10.07.2018 r. została unieważniona, zgodnie z zapisami §9 niniejszego rozeznania. Przyczyną unieważnienia jest bardzo duża rozbieżność uzyskanych ofert, a tym samym niespełnienie celu realizacji procedury, tj. określenie stawek rynkowych dla zamawianych usług. W związku z tym placówka w najbliższym czasie uruchomi kolejną procedurę, w ramach której znacząco doprecyzowany zostanie przedmiot zamówienia, tak aby potencjalni oferenci mogli precyzyjniej oszacować swoje oferty. Będzie to możliwe po opracowaniu pakietów edukacyjnych stanowiących podstawę do realizacji materiałów video.
Planowany termin realizacji procedury to październik 2018.

Rozeznanie rynku nr 1A/2018 na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideo instrukcji

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideo instrukcji.
Załącznik nr 1 i nr 2
Załącznik nr 3

Rozeznanie rynku nr 1A/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych- video instrukcji

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych – video instrukcji.
Usługa realizowana będzie przez:  Sunrise Film Agnieszka Zastróżna, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 18/30.

2. Tytuł projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr

 

Czas trwania projektu: 12 czerwca 2017 r. – 30 grudnia 2018 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 „Edukacja”, Poddziałanie VII.4.1 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”, projekt nr UDA-RPLD.07.04.01-100-0007/16-00.
Celem projektu jest „Doposażenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego tak, aby odzwierciedlały one rzeczywiste warunki pracy”.
Planowane efekty
Rezultatem projektu będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające standardy zawarte w podstawie programowej.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Przygotowanie projektu budowlanego
2. Modernizacja pracowni
3. Doposażenie pracowni:
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik elektryk,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechanik,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechatronik.
4. Menadżer projektu,
5. Promocja tablica pamiątkowa
6. Działania promocyjno-szkoleniowe

Planowana liczba użytkowników projektu – 370 osób
W wyniku realizacji projektu nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w pełni odpowiadającego obecnym wymogom technicznym i umożliwiającego kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Lepsze warunki kształcenia spowodują również zwiększenie zainteresowania dalszym kształceniem na kierunkach zgodnych z posiadanym wykształceniem. Realizacja projektu umożliwi zmianę organizacji kształcenia poprzez zwiększenie liczby stanowisk ćwiczeniowych. Zakupiony sprzęt umożliwi utworzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie wspieranych kwalifikacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje nabyte w procesie kształcenia realizowanego w zmodernizowanych i dobrze wyposażonych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracowniach według nowatorskich programów nauczania powinny ułatwić absolwentom podjęcie pracy.
Całkowita wartość projektu: 3 204 153,42 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 214 252,36 zł

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, znak sprawy IP/VII.4.1./06

Załączniki nr 1, nr 3, nr 4
Załącznik nr 2

Odpowiedź na pytania wykonawców (dotyczy zamówienia na promocję projektu) Znak sprawy: IP/VII.4.1./06

Odpowiedzi na pytania wykonawców. Znak sprawy: IP/VII.4.1./06

Zamawiający wnosi sprostowania i poprawia w tekście Zapytania ofertowego oczywiste omyłki pisarskie

Zapytanie ofertowe, znak sprawy: IP/VII.4.1./06 Wyłonienie wykonawcy usługi.

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi dotyczącej promocji projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – kuźnią nowoczesnych kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Usługa realizowana będzie przez: Sunrise Film Agnieszka Zastróżna, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 18/30.