Realizowane projekty


Projekt Kuźnia Nowoczesnych Kad
Projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.

Tytuł projektu: Kuźnia Nowoczesnych Kadr

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, projekt nr RPLD.11.03.01-10-0069/16-00.

Celem projektu jest powstanie do VI.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z pracodawcami.

Planowane efekty

– zmodyfikowanie oferty kształcenia w ramach 5 kierunków kształcenia – uruchomienie fakultatywnych modułów: spawanie metodami MAG i TIG, programowanie CNC i PLC oraz uprawnienia SEP.

– rozwinięcie wśród 12 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji w/w modułów

– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 120 słuchaczy w zakresie w/w modułów

– rozwinięcie zakresu i jakości oferty centrum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji dodatkowych modułów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakłada się rozwinięcie w tym zakresie kwalifikacji nauczycieli. Po ukończeniu podstawowego szkolenia będą nabierali doświadczenia, zarówno w formie staży u pracodawców jak i udziału w zajęciach dla słuchaczy, najpierw jako współprowadzący a następnie, stopniowo jako samodzielnie prowadzący. Powstaną również pakiety edukacyjne na potrzeby tych zajęć.

W projekcie  działa SPinKA, zajmująca się dostarczaniem treści on-line w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz raportów i analiz dotyczących regionalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców.

Całkowita wartość projektu: 1 489 031,42 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1 340 128,28 zł

Dokumenty/informacje

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych

Załączniki nr 1 i nr 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideoinstrukcji.

Załączniki nr 1 nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu.
Tytuł projektu: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr”
Czas trwania projektu: 12 czerwca 2017 r. – 30 grudnia 2018 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 „Edukacja”, Poddziałanie VII.4.1 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”, projekt nr UDA-RPLD.07.04.01-100-0007/16-00.
Celem projektu jest „Doposażenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego tak, aby odzwierciedlały one rzeczywiste warunki pracy”.
Planowane efekty
Rezultatem projektu będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające standardy zawarte w podstawie programowej.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Przygotowanie projektu budowlanego
2. Modernizacja pracowni
3. Doposażenie pracowni:
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik elektryk,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechanik,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechatronik.
4. Menadżer projektu,
5. Promocja tablica pamiątkowa
6. Działania promocyjno-szkoleniowe

Planowana liczba użytkowników projektu – 370 osób
W wyniku realizacji projektu nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w pełni odpowiadającego obecnym wymogom technicznym i umożliwiającego kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Lepsze warunki kształcenia spowodują również zwiększenie zainteresowania dalszym kształceniem na kierunkach zgodnych z posiadanym wykształceniem. Realizacja projektu umożliwi zmianę organizacji kształcenia poprzez zwiększenie liczby stanowisk ćwiczeniowych. Zakupiony sprzęt umożliwi utworzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie wspieranych kwalifikacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje nabyte w procesie kształcenia realizowanego w zmodernizowanych i dobrze wyposażonych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracowniach według nowatorskich programów nauczania powinny ułatwić absolwentom podjęcie pracy.
Całkowita wartość projektu: 3 204 153,42 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 214 252,36 zł