Realizowane projekty

            

Tytuł projektu: Akademia kulinarna

 

Okres realizacji: od 2021-04-01 do 2023-03-31
Całkowita wartość projektu: 638 952,84 zł
Kwota dofinansowania: 575 057,55 zł

Cel szczegółowy RPO WŁ:  “Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”

Celem projektu „Akademia kulinarna” jest rozwój, do III 2023r, oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, poprzez doposażenie 1 pracowni dydaktycznej oraz ofertę edukacyjną skierowaną do 20 nauczycieli oraz 20 słuchaczy Centrum.
W ramach projektu wsparciem objęte będą:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
– 20 nauczycieli Centrum, objętych wsparciem w formie kursów
– 20 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
W projekcie zaadaptowana i wyposażona zostanie pracownia dydaktyczna, w celu realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.
Wśród rezultatów projektu wymienić można:
– rozwinięcie wśród 18 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji kształcenia
w zawodzie Kucharz
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 18 słuchaczy w zakresie KKZ HGT.02 – Przygotowanie
i wydawanie dań.

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa nauczyciela

Umowa uczestnictwa słuchacza

Formularz rekrutacyjny nauczyciela

Formularz rekrutacyjny słuchacza

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu Akademia kulinarna

Harmonogram zajęć i szkoleń  dla słuchaczy, kkz w ramach kwalifikacji HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań

Tytuł projektu: Akademia programowania i multimediów

 

 

Okres realizacji projektu: od 2021-04-01 do 2023-03-31
Całkowita wartość projektu: 999 379,29 zł
Kwota dofinansowania: 899 441,36 zł

Celem projektu „Akademia programowania i multimediów” jest rozwój, do III 2023r, oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, działającego w ramach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.
W ramach projektu wsparciem objęte będą:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
– 20 nauczycieli Centrum, objętych wsparciem w formie kursów
– 40 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne.
Wśród rezultatów projektu wymienić można:
– rozwinięcie wśród min. 18 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji kształcenia
w zawodach technik programista oraz technik fotografii i multimediów
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji min. 18 słuchaczy w zakresie KKZ INF.04 – Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, w tym z uwzględnieniem realizacji zajęć praktycznych
we współpracy z pracodawcami
– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji min. 18 słuchaczy w zakresie KKZ AUD.05 – Realizacja projektów graficznych i multimedialnych i, w tym z uwzględnieniem realizacji zajęć praktycznych
we współpracy z pracodawcami.

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Umowa uczestnictwa nauczyciela

Umowa uczestnictwa słuchacza

Formularz rekrutacyjny nauczyciela

Formularz rekrutacyjny słuchacza

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: Akademia Programowania i Multimediów realizowanych przez: Audiotech s.c

Harmonogram zajęć dla słuchaczy, kkz w ramach kwalifikacji  INF.04.

Harmonogram zajęć dla słuchaczy, kkz w ramach kwaligikacji AUD.05.

Projekty zakończone


Projekt Kuźnia Nowoczesnych Kad
Projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektów:

1. Tytuł projektu: Kuźnia Nowoczesnych Kadr

Czas trwania projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, projekt nr RPLD.11.03.01-10-0069/16-00.

Celem projektu jest powstanie do VI.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, rozwijającego ofertę kształcenia zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z pracodawcami.

Planowane efekty

– zmodyfikowanie oferty kształcenia w ramach 5 kierunków kształcenia – uruchomienie fakultatywnych modułów: spawanie metodami MAG i TIG, programowanie CNC i PLC oraz uprawnienia SEP.

– rozwinięcie wśród 12 nauczycieli kwalifikacji i kompetencji w zakresie realizacji w/w modułów

– rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji 120 słuchaczy w zakresie w/w modułów

– rozwinięcie zakresu i jakości oferty centrum w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

W projekcie doposażone będą pracownie dydaktyczne, w celu realizacji dodatkowych modułów w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zakłada się rozwinięcie w tym zakresie kwalifikacji nauczycieli. Po ukończeniu podstawowego szkolenia będą nabierali doświadczenia, zarówno w formie staży u pracodawców jak i udziału w zajęciach dla słuchaczy, najpierw jako współprowadzący a następnie, stopniowo jako samodzielnie prowadzący. Powstaną również pakiety edukacyjne na potrzeby tych zajęć.

W projekcie  działa SPinKA, zajmująca się dostarczaniem treści on-line w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz raportów i analiz dotyczących regionalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców.

Całkowita wartość projektu: 1 489 031,42 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 1 340 128,28 zł

Dokumenty/informacje

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych
Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych (19.07.2018)

Załączniki nr 1 i nr 2

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideoinstrukcji.
Aktualizacja, rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edykacyjnych – wideoinstrukcji (10.07.2018)

Załączniki nr 1 nr 2

Rozeznanie rynku nr 2/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych.

Podpisano umowę z Wojewódzkim Uniwersytetem Robotniczym, z siedzibą w Łodzi 90-456, ul. Piotrkowska 243 lok. U 3.

Rozeznanie rynku nr 3/2018 na realizację usługi składu i wydruku pakietów edukacyjnych

Rozeznanie rynku nr 3/2018 na realizację usługi składu i wydruku pakietów edykacyjnych.

Załączniki nr 1 i 2

Rozeznanie rynku nr 3/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi składu i wydruku pakietów edukacyjnych

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych:
NajDruk Tomasz Bogatko 32-205 Rzeszów ul. Torowa 9H

Unieważnienie rozeznania rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – video instrukcji

Niniejszym pragniemy poinformować, iż procedura rozeznania rynku nr 1/2018 z dnia 10.07.2018 r. została unieważniona, zgodnie z zapisami §9 niniejszego rozeznania. Przyczyną unieważnienia jest bardzo duża rozbieżność uzyskanych ofert, a tym samym niespełnienie celu realizacji procedury, tj. określenie stawek rynkowych dla zamawianych usług. W związku z tym placówka w najbliższym czasie uruchomi kolejną procedurę, w ramach której znacząco doprecyzowany zostanie przedmiot zamówienia, tak aby potencjalni oferenci mogli precyzyjniej oszacować swoje oferty. Będzie to możliwe po opracowaniu pakietów edukacyjnych stanowiących podstawę do realizacji materiałów video.
Planowany termin realizacji procedury to październik 2018.

Rozeznanie rynku nr 1A/2018 na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideo instrukcji

Rozeznanie rynku na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych – wideo instrukcji.
Załącznik nr 1 i nr 2
Załącznik nr 3

Rozeznanie rynku nr 1A/2018 – Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi opracowania pakietów edukacyjnych- video instrukcji

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi opracowania pakietów edukacyjnych – video instrukcji.
Usługa realizowana będzie przez:  Sunrise Film Agnieszka Zastróżna, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 18/30.

2. Tytuł projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – Kuźnią nowoczesnych kadr

 

Czas trwania projektu: 12 czerwca 2017 r. – 30 grudnia 2018 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 „Edukacja”, Poddziałanie VII.4.1 „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”, projekt nr UDA-RPLD.07.04.01-100-0007/16-00.
Celem projektu jest „Doposażenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego tak, aby odzwierciedlały one rzeczywiste warunki pracy”.
Planowane efekty
Rezultatem projektu będzie dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, uwzględniające standardy zawarte w podstawie programowej.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Przygotowanie projektu budowlanego
2. Modernizacja pracowni
3. Doposażenie pracowni:
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik elektryk,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechanik,
– Doposażenie pracowni dla zawodu – technik mechatronik.
4. Menadżer projektu,
5. Promocja tablica pamiątkowa
6. Działania promocyjno-szkoleniowe

Planowana liczba użytkowników projektu – 370 osób
W wyniku realizacji projektu nauczyciele będą mogli prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w pełni odpowiadającego obecnym wymogom technicznym i umożliwiającego kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Lepsze warunki kształcenia spowodują również zwiększenie zainteresowania dalszym kształceniem na kierunkach zgodnych z posiadanym wykształceniem. Realizacja projektu umożliwi zmianę organizacji kształcenia poprzez zwiększenie liczby stanowisk ćwiczeniowych. Zakupiony sprzęt umożliwi utworzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie wspieranych kwalifikacji. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje nabyte w procesie kształcenia realizowanego w zmodernizowanych i dobrze wyposażonych, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracowniach według nowatorskich programów nauczania powinny ułatwić absolwentom podjęcie pracy.
Całkowita wartość projektu: 3 204 153,42 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 214 252,36 zł

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, znak sprawy IP/VII.4.1./06

Załączniki nr 1, nr 3, nr 4
Załącznik nr 2

Odpowiedź na pytania wykonawców (dotyczy zamówienia na promocję projektu) Znak sprawy: IP/VII.4.1./06

Odpowiedzi na pytania wykonawców. Znak sprawy: IP/VII.4.1./06

Zamawiający wnosi sprostowania i poprawia w tekście Zapytania ofertowego oczywiste omyłki pisarskie

Zapytanie ofertowe, znak sprawy: IP/VII.4.1./06 Wyłonienie wykonawcy usługi.

Niniejszym pragniemy poinformować iż wyłoniono wykonawcę usługi dotyczącej promocji projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii – kuźnią nowoczesnych kadr” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Usługa realizowana będzie przez: Sunrise Film Agnieszka Zastróżna, z siedzibą w Łodzi 90-349, ul. Tymienieckiego 18/30.