Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI NA STRONIE

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.nowoczesnaszkola.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-14-01.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-14-01.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

  • pochodzące z różnych źródeł,
  • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Jednocześnie zapewniono alternatywny sposób dostępu publikowanych dokumentów polegający na zapewnieniu kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  • Deklarację sporządzono dnia 2021-01-07.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Kamil Mękarski, adres poczty elektronicznej: kamil.mekarski@nowoczesnaszkola.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
Adres: 90-145 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122
E-mail: sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl
Telefon: 42 631 98 48

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii
Województwa Łódzkiego w Łodzi,
Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Narutowicza 122 i od ulicy Debicha. Do obu wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy Narutowicza znajduje się podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu od ul. Narutowicza. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale dydaktyczne, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój w bursie) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na windę, która została zamontowana w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na I piętrze. Przed budynkiem od strony ulicy Debicha wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Szkoła posiada pętlę indukcyjną, która znajduje się przy portierni. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia w Piotrkowie Trybunalskim
zlokalizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,
Piotrków Trybunalski, ul. Ks. Piotra Skargi 3.

Przy ulicy są miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych. Na teren szkoły należy wejść przez furtkę. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od ul. Ks. Piotra Skargi 3 – wejście główne oraz wejście ewakuacyjne od ul. Józefa Pawlikowskiego, które otwierane jest okazjonalnie. Wejście główne do szkoły wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające dostęp dla osób na wózku. Przejście do holu jest przez wiatrołap. Dostępność do szkoły zapewniona jest przez wsparcie pracownika portierni. Portiernia znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym. Budynek składa się z trzech kondygnacji i piwnicy. Na każdym poziomie znajdują się korytarze i pomieszczenia, do których prowadzą schody. Na holu parteru dostępny jest schodołaz dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostanie się do pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma windy, platform, pętli indukcyjnych i informacji głosowej. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na teren szkoły i jej pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.