Rekrutacja


Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dajemy Państwu możliwość bezpłatnego zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Aby rozpocząć kształcenie, należy złożyć następujące dokumenty:

forma szkolna:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej, oryginał;
  3. Trzy zdjęcia;
  4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – lista

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty poniższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

b)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107, 416).

formy kursowe:

  1. Wniosek o przyjęcie do Centrum;
  2. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  3. Jedno zdjęcie;
  4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – lista
  5. Wypełniony wniosek – forma kursowa;
  6. Dokument tożsamości do wglądu.

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie gimnazjalne lub ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty powyższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie słuchaczy:


poniedziałek 10:00 - 18:00
wtorek Nieczynne
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 10:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
niedziela Nieczynne

Wyniki rekrutacji, listy osób przyjętych i nieprzyjętych umieszczane są na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu.