Rekrutacja


Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dajemy Państwu możliwość bezpłatnego zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Terminarz rekrutacji

Forma szkolna

od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r., godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15.00  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię dokumentów potierdzających posiadanie wykształcenia średniego

22.07.2020 r., godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 17.052021 r. do 26.07.2021 r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

2.08.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przezkomisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 3.08.2021 r. – w przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca

Forma kursowa

od 1.06.2021 r. do 24.08.2021 r. – składanie wymaganych dokumentów

26.08.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

od 27.08.2021 r. do 22.09.2021 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

24.09.2021 r. – ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wymagane dokumenty

forma szkolna:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora ukończonej szkoły);
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu, pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – lista Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa.
  4. Jedno zdjęcie – dotyczy osób zainteresowanych otrzymaniem legitymacji szkolnej.

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty poniższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511),

b)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107, 416).

formy kursowe:

  1. Wniosek o przyjęcie do Centrum;
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej (oryginał lub odpis lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektor ukończonej szkoły);
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach – lista Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa.

Uwaga: Uczestnicy kursów realizowanych w ramach projektów UE (HGT.02. Kucharz, INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji, AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych) zobowiązani są do wypełnienia dodatkowych dokumentów. Dokumenty zostaną opublikowane na stronie Zespołu 9 sierpnia 2021 r.

 

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie gimnazjalne lub ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty powyższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie słuchaczy:

poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek Nieczynne
środa 08:00 - 16:00
czwartek 08:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota 08:00 - 15:00
niedziela Nieczynne

Wyniki rekrutacji, listy osób przyjętych i nieprzyjętych umieszczane są na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu.