Rekrutacja


Zapraszamy do podjęcia nauki w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi. Dajemy Państwu możliwość bezpłatnego zdobycia atrakcyjnego zawodu.

Terminarz rekrutacji

Forma szkolna

od 16.05.2022 r. do 21.06.2022 r., godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

do 12.07.2022 r. do godz. 15.00  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego

19.07.2022 r., godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 16.05.2022 r. do 20.07.2022 r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

25.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 25.07.2022 r. – w przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca

 

 

Wymagane dokumenty

forma szkolna:

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektora ukończonej szkoły);
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu, pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach –lista
  4. Jedno zdjęcie – dotyczy osób zainteresowanych otrzymaniem legitymacji szkolnej.

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty poniższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),

b)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447).

formy kursowe:

1 czerwca – 22 sierpnia 2022 r. –  składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów

23 sierpnia – 24 sierpnia 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej

25 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

26 sierpnia – 21 września 2022 r. –  składanie dokumentów przez kandydatów w postępowaniu uzupełniającym

22 września 2022 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej

23 września 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

  1. Wniosek o przyjęcie do Centrum;
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej (oryginał lub odpis lub kopia poświadczona notarialnie lub przez dyrektor ukończonej szkoły);
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie Zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w placówkach –lista

 

 

Kryteria rekrutacji:

1. Wykształcenie gimnazjalne lub ukończona ośmioletnia szkoła podstawowa;
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

dokumenty, jeżeli dotyczą:

3. Wielodzietność rodziny kandydata;
4. Niepełnosprawność kandydata;
5. Niepełnosprawność dziecka kandydata;
6. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
7. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Oświadczenia złożone przez kandydata winny zawierać klauzulę: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dokumenty powyższe mogą być składane oryginalne, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie słuchaczy:

poniedziałek 09:00 - 16:00
wtorek nieczynne
środa 08:00 - 16:00
czwartek 09:00 - 16:00
piątek 08:00 - 16:00
sobota 09:00 - 14:00
niedziela Nieczynne

Wyniki rekrutacji, listy osób przyjętych i nieprzyjętych umieszczane są na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu.