Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Bursa

O bursie

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

Bursa Samorządu
Województwa Łódzkiego w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

Mariola Mirecka
Kierownik Bursy SWŁ w Łodzi

Kontakt
tel. 42 678 93 39; 788 -874 -233
Wychowawcy@nowoczesnaszkola.edu.pl

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

1. Rodzice wychowanków niepełnoletnich oraz wychowankowie pełnoletni przebywający w Bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek konta bankowego Zespołu (18 1240 3073 1111 0010 8476 5292)

2. Opóźnienia w opłacie, skutkują naliczeniem odsetek ustawowych. W wypadku dwumiesięcznego opóźnienia w opłatach, mieszkaniec może być skreślony z listy wychowanków Bursy.

3.Opłata miesięczna za zakwaterowanie jest stała i niezależna od długości danego miesiąca, przypadających w nim dni pobytu w Bursie SWŁ, dni nauki szkolnej, przerw świątecznych.

4. Na okres ferii zimowych i letnich w terminie obowiązującym na terenie województwa łódzkiego, wychowanek zobowiązany jest do opuszczenia. Za ten okres nie są pobierane opłaty za zakwaterowanie.

5. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce, opłaty są należne w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. Odliczenie może nastąpić z powodu:

  • choroby, pobytu w szpitalu,
  • wyjazdu wychowanka na wycieczkę szkolną, obóz, jednak nie krótszy niż 4 dni,
  • udziału w praktykach zawodowych,
  • objęcia kwarantanną,
  • pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza wychowanek,
  • innego, uznanego przez dyrektora Zespołu.

6. Warunkiem odliczenia i zwrotu środków finansowych (nadpłaty) jest złożenie do dyrektora Zespołu wniosku, przesłanego pocztą tradycyjną lub złożonego w sekretariacie Zespołu (B004), przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub wychowanka.

7. Złożone wnioski rozpatrywane będą tylko z kompletną dokumentacją.

8. Wnioski o zwrot kosztów, które wpłyną do sekretariatu Zespołu do 15 dnia następnego miesiąca i zostaną rozpatrzone pozytywnie, umożliwią zwrot środków finansowych do ostatniego dnia w tym miesiącu.

9. Zwrot środków finansowych przekazywany jest na konto rachunku bankowego wskazanego przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletniego wychowanka.

zobacz jak możesz mieszkać

Bursa
w obiektywie