Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 122
90-145 Łódź

(42) 631 98 48 wew. 15
784 207 390
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

Bursa

Rekrutacja do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURSY SWŁ W ŁODZI Terminy

składanie dokumentów od 17 czerwca 2024 do 26 lipca 2024 do godz. 15:00

KRYTERIA KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 8. zamieszkiwanie w Bursie SWŁ rodzeństwa,
 9. miejsce zamieszkania kandydata uniemożliwia lub znacznie utrudnia codzienny dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej,
 10. kandydat został zakwalifikowany lub jest uczniem oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego,
 11. kandydat trenuje w klubie sportowym,
 12. kandydat uczestniczy w formach ruchu artystycznego organizowanych przez młodzieżowe domy kultury lub inne ośrodki kultury,
 13. kandydat został zakwalifikowany lub jest uczniem szkoły branżowej.

FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 1. Oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt.: 3, 4, 5, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

lub

 • Dokumenty, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego kandydata.
 • Wnioski składa się w sekretariacie Zespołu w godzinach 9 – 15 od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Zespołu).

KRYTERIA KANDYDATA PEŁNOLETNIEGO:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
 6. zamieszkiwanie w bursie rodzeństwa,
 7. miejsce zamieszkania kandydata uniemożliwia lub znacznie utrudnia codzienny dojazd do szkoły środkami komunikacji publicznej,
 8. kandydat został zakwalifikowany lub jest uczniem oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego,
 9. kandydat trenuje w klubie sportowym,
 10. kandydat uczestniczy w formach ruchu artystycznego organizowanych przez młodzieżowe domy kultury lub inne ośrodki kultury,
 11. kandydat został zakwalifikowany lub jest uczniem szkoły branżowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek kandydata:
 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są załączane do wniosku oświadczenia:

dokumenty wskazane w pkt.: 3, 4, 5 należy złożyć, jeżeli one dotyczą kandydata.

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

4. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

  Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. Terminy rekrutacji Terminy
  2. Wniosek niepełnoletniego kandydata Wniosek Niepełnoletni Kandydat
  3. Wniosek pełnoletniego kandydata Wniosek Pełnoletni Kandydat
  4. Oświadczenie niepełnoletniego kandydata Oświadczenie Niepełnoletni Kandydat
  5. Oświadczenie pełnoletniego kandydata Oświadczenie Pełnoletni Kandydat

  O bursie

  ul. Gabriela Narutowicza 122
  90-145 Łódź

  Bursa Samorządu
  Województwa Łódzkiego w Łodzi
  ul. Gabriela Narutowicza 122
  90-145 Łódź

  Mariola Mirecka
  Kierownik Bursy SWŁ w Łodzi

  Kontakt
  tel. 42 678 93 39; 788 -874 -233
  Wychowawcy@nowoczesnaszkola.edu.pl

  Sekretariat
  czynny od poniedziałku do piątku
  w godz. 8.00 – 16.00

  1. Rodzice wychowanków niepełnoletnich oraz wychowankowie pełnoletni przebywający w Bursie wnoszą opłatę za zakwaterowanie do 15 dnia miesiąca na wskazany rachunek konta bankowego Zespołu (18 1240 3073 1111 0010 8476 5292)

  2. Opóźnienia w opłacie, skutkują naliczeniem odsetek ustawowych. W wypadku dwumiesięcznego opóźnienia w opłatach, mieszkaniec może być skreślony z listy wychowanków Bursy.

  3.Opłata miesięczna za zakwaterowanie jest stała i niezależna od długości danego miesiąca, przypadających w nim dni pobytu w Bursie SWŁ, dni nauki szkolnej, przerw świątecznych.

  4. Na okres ferii zimowych i letnich w terminie obowiązującym na terenie województwa łódzkiego, wychowanek zobowiązany jest do opuszczenia. Za ten okres nie są pobierane opłaty za zakwaterowanie.

  5. Jeżeli wychowanek z uzasadnionych powodów nie mógł przebywać w placówce, opłaty są należne w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu. Odliczenie może nastąpić z powodu:

  • choroby, pobytu w szpitalu,
  • wyjazdu wychowanka na wycieczkę szkolną, obóz, jednak nie krótszy niż 4 dni,
  • udziału w praktykach zawodowych,
  • objęcia kwarantanną,
  • pracy zdalnej szkoły, do której uczęszcza wychowanek,
  • innego, uznanego przez dyrektora Zespołu.

  6. Warunkiem odliczenia i zwrotu środków finansowych (nadpłaty) jest złożenie do dyrektora Zespołu wniosku, przesłanego pocztą tradycyjną lub złożonego w sekretariacie Zespołu (B004), przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub wychowanka.

  7. Złożone wnioski rozpatrywane będą tylko z kompletną dokumentacją.

  8. Wnioski o zwrot kosztów, które wpłyną do sekretariatu Zespołu do 15 dnia następnego miesiąca i zostaną rozpatrzone pozytywnie, umożliwią zwrot środków finansowych do ostatniego dnia w tym miesiącu.

  9. Zwrot środków finansowych przekazywany jest na konto rachunku bankowego wskazanego przez rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletniego wychowanka.

  zobacz jak możesz mieszkać

  Bursa
  w obiektywie