technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.
W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, naukę języka obcego oraz kompetencje społeczne i elementy savoir vivre wykorzystywane przy obsłudze petentów.

Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji i sesji,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej,
 • planowanie kosztów i przychodów,
 • gospodarowanie majątkiem,
 • nadzorowanie innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony w:

 • w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych),
 • w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych
 • w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji
Ckziu Technik Administracji