technik administracji

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, naukę języka obcego oraz kształcenie kompetencji społecznych, jak choćby elementy savoir vivre konieczne przy obsłudze petentów.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Technik administracji może być zatrudniony:

 • w administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej),
 • w jednostkach samorządu terytorialnego (urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych),
 • w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • w samorządach zawodowych i gospodarczych,
 • w przedsiębiorstwach,
 • w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Chcesz pracować w biurze i wykonywać administracyjne sprawy?  Zadania zawodowe technika administracji obejmują:

 • wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom,
 • kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzanie protokołów, analiz i sprawozdań,
 • udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
 • sporządzanie dokumentów finansowych zgodnie z procedurami,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce organizacyjnej,
 • organizowanie postępowania administracyjnego.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w palcówkach – LISTA;
 • Jedno zdjęcie – dotyczy osób zainteresowanych otrzymaniem legitymacji szkolnej.

Sprawdź kursy zawodowe w Łodzi! Gwarantujemy 100% satysfakcji!

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (egzamin po czwartym semestrze).