technik bezpieczeństwa i higieny pracy

W każdej firmie liczącej powyżej 100 pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących służb BHP obowiązujących od 1 lipca 2005r, problemami BHP w zakładach pracy mogą zajmować się tylko osoby, które mają wykształcenie kierunkowe.
Natomiast do dnia 1 lipca 2013r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum Technika BHP.
Po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.

Zadania zawodowe technika bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • przygotowanie i przekładanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczącej bhp oraz propozycji usunięcia występujących zagrożeń,
 • badanie przyczyn wypadków w pracy oraz wnioskowanie o ich zniwelowanie,
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych nowoprzyjętych pracowników,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego,
 • kontrolowanie i ocenianie stanu bhp w zakładzie pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych,
 • w służbie bezpieczeństwa higieny pracy.
Ckziu Technik Bezpieczenstw I Higieny Pracy