Technik BHP

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników mają obowiązek tworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zatrudniające do 100 pracowników powierzają zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Osoby posiadające kwalifikacje związane z BHP mogą również rozwijać swoją karierę doradczą oraz sprzedawać usługi konsultacyjne na terenie całej Polski. Ponadto, praktyczna wiedza zdobyta w toku nauczania może zostać wykorzystana nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.

Zadania zawodowe technika bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują:

 • monitorowanie przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy,
 • opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy? Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych,
 • w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowych – nauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdaje egzamin po trzecim semestrze).

Sprawdź szkolenie technik BHP od ZSiPO Nowoczesnych Technologii w Łodzi! Stawiamy na profesjonalność!

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ;
 • Jedno zdjęcie – dotyczy osób zainteresowanych otrzymaniem legitymacji szkolnej;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie zespołu pokój numer B030. Badania możesz wykonać w palcówkach – LISTA

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:
szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl, tel. 784 207 390