Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku 2011

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r.   w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy:

 

• egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

 

Dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu 

 

1. Etap pisemny

 

18 stycznia 2011 r. (wtorek) godz. 12.00

 

2. Etap praktyczny

od 19 do 21 stycznia 2011 r.

 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 10 grudnia 2010 r.)

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 lutego 2011 r.

 

 

Dla absolwentów , którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu 

 

1. Etap pisemny

 

13 czerwca 2011 r. (poniedziałek) godz. 12.00

 

2. Etap praktyczny

od 14 do 17 czerwca 2011 r.

 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.)

 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2011 r.