• Nasz Projekt utworzenia BCU z dofinansowaniem!

 • To szkoła dla Ciebie!

Rekrutacja na rok szkolny
2023 - 2024
BEZPŁATNA NAUKA

Nasi partnerzy

Nowoczesna szkoła

Dlaczego my?

Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować naszych uczniów porządnie do ich przyszłego życia zawodowego. Nasza szkoła policealna z Łodzi zapewnia szkolenia techniczne, a także kształcenie ustawiczne, dzięki czemu uczniowie poznają wszelkie mankamenty zawodu na kierunku, który zdecydowali się wybrać. Ponadto posiadamy również kursy zawodowe dla dorosłych spośród których można wybrać te, które są najbardziej pasjonujące dla Ciebie.

Postaw na technikum w województwie Łódzkim, które przygotuje Cię do zawodów, które są najbardziej potrzebne w naszym regionie. Dzięki temu masz duże szanse na zdobycie dobrze płatnej, a przede wszystkim satysfakcjonującej pracy.

Bezpłatne szkoły policealne i kursy zawodowe

Zespół Szkół Samorządu Województwa Łódzkiego

Mówi się, że na naukę nigdy nie jest za późno. W tym przysłowiu jest wiele prawdy – dopóki chcemy się uczyć, warto to robić, niezależnie od wieku. Mając to na uwadze, nasza szkoła CKU Łódź, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi otwiera możliwość kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. Skupiamy się szczególnie na nauce kierunków, na które istnieje realne zapotrzebowanie na rynku pracy w Łodzi i regionie, po to, by zdobyte wykształcenie rzeczywiście pozwoliło rozwijać się zawodowo i znaleźć dobrą pracę. Nauka w CKU Łódź może odbywać się w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej, w postaci kursów zawodowych. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Kształcenie zawodowe osób dorosłych

W dobie obecnej znalezienie dobrego, stabilnego i rozwijającego miejsca zatrudnienia to nie lada wyzwanie. Wiele osób doszło do wniosku, że bez uzupełnienia wykształcenia i zdobycia nowych umiejętności będzie to niemożliwe. Dlatego nasze centrum szkoleń otworzyło przed osobami dorosłymi możliwość dokształcenia zawodowego w dwóch formach: szkolnej i pozaszkolnej, czyli przez kursy zawodowe.

Kierunki w formie szkolnej

W ramach nauki w formie szkolnej oferujemy następujące kierunki:

Technik realizacji nagrań

Kierunek obejmuje montaż dźwięku oraz realizację nagrań dźwiękowych. Osoba na tym stanowisku pracuje na stole mikserskim, komputerze wyposażonym w system nieliniowego montażu, korektorach, procesorach sygnałowych itd. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych technik realizacji nagrań może pracować w studiach nagrań dźwiękowych, wytwórniach filmowych, rozgłośniach radiowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach artystycznych i reklamowych, a także realizujących imprezy plenerowe i koncerty, oraz w ośrodkach kultury. Nauka trwa IV semestry i odbywa się w weekendy, średnio co dwa tygodnie.

Technik archiwista

Kierunek obejmuje organizację i prowadzenie archiwum oraz opracowywanie materiałów archiwalnych. Do zadań zawodowych technika archiwisty należą między innymi: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie dokumentacji aktowej, przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego czy gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych. Technik archiwista może znaleźć pracę w archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji, oraz firmach porządkujących akty na zlecenie. Nauka obejmuje IV semestry, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy.

Technik BHP

Kierunek obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Technik BHP zajmuje się między innymi monitorowaniem przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowaniem warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią na całym zakładzie pracy, jak i poszczególnych stanowiskach czy organizowaniem i prowadzeniem szkoleń wstępnych z zakresu BHP. Technik BHP może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych, w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauka trwa III semestry i odbywa się w weekendy, średnio co dwa tygodnie.

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Kierunek obejmuje przygotowanie i organizację produkcji audiowizualnej. Do obowiązków asystenta kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej należą przygotowanie produkcji audiowizualnej oraz realizację produkcji i postprodukcji audiowizualnej. Może on znaleźć pracę w telewizji, w teatrze, w firmach producenckich, w agencjach artystycznych i reklamowych, a także przy organizacji imprez i festiwali. Nauka trwa IV semestry, w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie.

Technik administracji

Kierunek obejmuje obsługę klienta w jednostkach administracji. Do zadań technika administracji należą między innymi: wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej, udzielanie informacji pracownikom i interesantom, kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce organizacyjnej, sporządzanie analiz, protokołów i sprawozdań, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników czy organizowanie postępowania administracyjnego. Technik administracji może pracować w administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji. Czas trwania nauki to IV semestry, a zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Oferujemy wiele różnych kursów w różnych grupach zawodów w formie stacjonarnej i zaocznej.

Administracyjno-usługowe:
 • magazynier-logistyk;
 • fotograf;
 • technik fotografii i multimediów;
 • technik logistyk;
 • technik ekonomista;
 • technik rachunkowości;
 • technik eksploatacji portów i terminali.

Budowlane:
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • monter sieci i instalacji sanitarnych;
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie; technik inżynierii sanitarnej;
 • technik budowy dróg.

Elektryczno-elektroniczne:
 • technik telekomunikacji;
 • technik informatyk;
 • technik teleinformatyk;
 • technik elektryk;
 • technik mechatronik;
 • technik elektronik;
 • elektryk;
 • mechatronik;
 • elektronik.

Mechaniczne i górniczo-hutnicze:
 • technik mechanik;
 • ślusarz;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • technik pojazdów samochodowych;
 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Turystyczno-gastronomiczne:
 • kucharz;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W jakich systemach odbywają się zajęcia?

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w kilku systemach: stacjonarny (3 dni w tygodniu), dualnym (3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy) oraz zaocznym (zjazdy co dwa tygodnie). Zarówno nauka w trybie szkolnym, jak i pozaszkolnym jest bezpłatna. Aby przejść proces rekrutacji, należy wypełnić wniosek online, dostarczyć trzy zdjęcia legitymacyjne, świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

Programy nauczania o elastycznej strukturze

Stawiamy przede wszystkim na metody nauczania pobudzające kreatywność, aktywność oraz zdolność do samodzielnego ocenienia swoich umiejętności. Nauczyciel występuje w roli doradcy, partnera do nauki, dzięki czemu każdy student może w swoim indywidualnym tempie nabywać praktyczne zdolności niezbędne do pracy w danym zawodzie. Poza tym system nauki jest bardzo elastyczny – można go dowolnie modyfikować i uzupełniać, jednocześnie nie zaburzając całej konstrukcji, a jedynie dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku, rozwoju nauki i technologii.

Nowoczesna baza techniczna i dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra

Decydując się na naukę w naszej szkole policealnej, można liczyć na możliwość bezpłatnego korzystania z pracowni zawodowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne, czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z dużym doświadczeniem, zdobycia bezcennych praktycznych umiejętności oraz podejścia do bezpłatnych egzaminów zawodowych na terenie placówki po III i IV semestrze nauki. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i rozpoczęcia nauki w CKU Łódź!

Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Dowiedz się więcej