Rekrutacja na rok szkolny
2021 - 2022

Aktualności

Organizacja zajęć od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Informujemy, że od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. część zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu będzie prowadzona stacjonarnie w szkole, w grupach umożliwiających zachowanie dystansu...
więcej

Szkoła Roku 2021

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi zajął II miejsce w plebiscycie...

Nominacja w plebiscycie Szkoła Roku 2021

Po raz kolejny zostaną przyznane zaszczytne tytuły w największym plebiscycie edukacyjnym w naszym regionie i w całej Polsce. Na każdym szczeblu edukacji...

Nasi partnerzy

Nowoczesna szkoła

Bezpłatne szkoły policealne i kursy zawodowe

Zespół Szkół Samorządu Województwa Łódzkiego

Mówi się, że na naukę nigdy nie jest za późno. W tym przysłowiu jest wiele prawdy – dopóki chcemy się uczyć, warto to robić, niezależnie od wieku. Mając to na uwadze, nasza szkoła CKU Łódź, czyli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi otwiera możliwość kształcenia zawodowego dla osób dorosłych. Skupiamy się szczególnie na nauce kierunków, na które istnieje realne zapotrzebowanie na rynku pracy w Łodzi i regionie, po to, by zdobyte wykształcenie rzeczywiście pozwoliło rozwijać się zawodowo i znaleźć dobrą pracę. Nauka w CKU Łódź może odbywać się w formie szkolnej, jak i pozaszkolnej, w postaci kursów zawodowych. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Kształcenie zawodowe osób dorosłych

W dobie obecnej znalezienie dobrego, stabilnego i rozwijającego miejsca zatrudnienia to nie lada wyzwanie. Wiele osób doszło do wniosku, że bez uzupełnienia wykształcenia i zdobycia nowych umiejętności będzie to niemożliwe. Dlatego nasze centrum szkoleń otworzyło przed osobami dorosłymi możliwość dokształcenia zawodowego w dwóch formach: szkolnej i pozaszkolnej, czyli przez kursy zawodowe.

Kierunki w formie szkolnej

W ramach nauki w formie szkolnej oferujemy następujące kierunki:

Technik realizacji nagrań

Kierunek obejmuje montaż dźwięku oraz realizację nagrań dźwiękowych. Osoba na tym stanowisku pracuje na stole mikserskim, komputerze wyposażonym w system nieliniowego montażu, korektorach, procesorach sygnałowych itd. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych technik realizacji nagrań może pracować w studiach nagrań dźwiękowych, wytwórniach filmowych, rozgłośniach radiowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach artystycznych i reklamowych, a także realizujących imprezy plenerowe i koncerty, oraz w ośrodkach kultury. Nauka trwa IV semestry i odbywa się w weekendy, średnio co dwa tygodnie.

Technik archiwista

Kierunek obejmuje organizację i prowadzenie archiwum oraz opracowywanie materiałów archiwalnych. Do zadań zawodowych technika archiwisty należą między innymi: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie dokumentacji aktowej, przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego czy gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych. Technik archiwista może znaleźć pracę w archiwach państwowych, archiwach urzędów i instytucji, oraz firmach porządkujących akty na zlecenie. Nauka obejmuje IV semestry, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy.

Technik BHP

Kierunek obejmuje zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Technik BHP zajmuje się między innymi monitorowaniem przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowaniem warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią na całym zakładzie pracy, jak i poszczególnych stanowiskach czy organizowaniem i prowadzeniem szkoleń wstępnych z zakresu BHP. Technik BHP może być zatrudniony w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych, w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauka trwa III semestry i odbywa się w weekendy, średnio co dwa tygodnie.

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

Kierunek obejmuje przygotowanie i organizację produkcji audiowizualnej. Do obowiązków asystenta kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej należą przygotowanie produkcji audiowizualnej oraz realizację produkcji i postprodukcji audiowizualnej. Może on znaleźć pracę w telewizji, w teatrze, w firmach producenckich, w agencjach artystycznych i reklamowych, a także przy organizacji imprez i festiwali. Nauka trwa IV semestry, w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie.

Technik administracji

Kierunek obejmuje obsługę klienta w jednostkach administracji. Do zadań technika administracji należą między innymi: wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej, udzielanie informacji pracownikom i interesantom, kompletowanie i porządkowanie aktów prawnych w jednostce organizacyjnej, sporządzanie analiz, protokołów i sprawozdań, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników czy organizowanie postępowania administracyjnego. Technik administracji może pracować w administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach oraz w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji. Czas trwania nauki to IV semestry, a zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

Kursy zawodowe

Kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Oferujemy wiele różnych kursów w różnych grupach zawodów w formie stacjonarnej i zaocznej.

Administracyjno-usługowe:
 • magazynier-logistyk;
 • fotograf;
 • technik fotografii i multimediów;
 • technik logistyk;
 • technik ekonomista;
 • technik rachunkowości;
 • technik eksploatacji portów i terminali.

Budowlane:
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • monter sieci i instalacji sanitarnych;
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie; technik inżynierii sanitarnej;
 • technik budowy dróg.

Elektryczno-elektroniczne:
 • technik telekomunikacji;
 • technik informatyk;
 • technik teleinformatyk;
 • technik elektryk;
 • technik mechatronik;
 • technik elektronik;
 • elektryk;
 • mechatronik;
 • elektronik.

Mechaniczne i górniczo-hutnicze:
 • technik mechanik;
 • ślusarz;
 • operator obrabiarek skrawających;
 • technik pojazdów samochodowych;
 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń.

Turystyczno-gastronomiczne:
 • kucharz;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W jakich systemach odbywają się zajęcia?

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w kilku systemach: stacjonarny (3 dni w tygodniu), dualnym (3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy) oraz zaocznym (zjazdy co dwa tygodnie). Zarówno nauka w trybie szkolnym, jak i pozaszkolnym jest bezpłatna. Aby przejść proces rekrutacji, należy wypełnić wniosek online, dostarczyć trzy zdjęcia legitymacyjne, świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

Programy nauczania o elastycznej strukturze

Stawiamy przede wszystkim na metody nauczania pobudzające kreatywność, aktywność oraz zdolność do samodzielnego ocenienia swoich umiejętności. Nauczyciel występuje w roli doradcy, partnera do nauki, dzięki czemu każdy student może w swoim indywidualnym tempie nabywać praktyczne zdolności niezbędne do pracy w danym zawodzie. Poza tym system nauki jest bardzo elastyczny – można go dowolnie modyfikować i uzupełniać, jednocześnie nie zaburzając całej konstrukcji, a jedynie dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku, rozwoju nauki i technologii.

Nowoczesna baza techniczna i dydaktyczna oraz wykwalifikowana kadra

Decydując się na naukę w naszej szkole policealnej, można liczyć na możliwość bezpłatnego korzystania z pracowni zawodowych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i materiały dydaktyczne, czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z dużym doświadczeniem, zdobycia bezcennych praktycznych umiejętności oraz podejścia do bezpłatnych egzaminów zawodowych na terenie placówki po III i IV semestrze nauki. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i rozpoczęcia nauki w CKU Łódź!

Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Dowiedz się więcej